Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Společnost AUTO NEJDL s.r.o., IČO 47715804, se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy III, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3168 (dále jen „AUTO NEJDL“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro naši společnost jednou z hlavních priorit.

AUTO NEJDL je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné AUTO NEJDL na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím osobního jednání, písemně nebo formou použití Internetových stránek, např. při koupi motorových vozidel nebo zajišťování jejich servisu.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby jejich využívání, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností AUTO NEJDL s.r.o. zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (např. při uzavření kupní, servisní smlouvy nebo o zápůjčce vozu, nákup dílů, reklamace,);
 • Oprávněný zájem ( např.: servisní akce, lhůty STK, přezouvání pneumatik)
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které AUTO NEJDL plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci).
 • Správa uživatelských účtů (např. při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (AUTO NEJDL může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, telefonního hovoru a poštovní zásilky a informace přímo související se zakoupeným produktem/službou, včetně průzkumu spokojenosti s našimi výrobky a službami);

Právní základy zpracování osobních údajů získaných pro výše uvedené účely jsou následující:

 • smlouva
 • oprávněný zájem
 • souhlas pro přímý marketing a průzkum trhu

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost AUTO NEJDL s.r.o. je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování:
Jméno a příjmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb
Kontaktní adresa Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb
E-mail Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů, Plnění ostatních zákonných povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb
Telefonní číslo Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Plnění ostatních zákonných povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb
Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely
IČO, DIČ, RČ Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
VIN a další informace o motorovém vozidle Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou v AUTO NEJDL zpracovávány manuálně, nedochází k jejich automatizovanému zpracování. Ke spracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci AUTO NEJDL nezbytných pro zajištění výroby, distribuce a dodání motorových vozidel a servisních služeb.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V AUTO NEJDL jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Seznam dalších správců a zpracovatelů osobních údajů AUTO NEJDL je k dispozici u kontaktní osoby AUTO NEJDL, která je uvedena níže.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je AUTO NEJDL povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smluvního vztahu po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
Správa uživatelských účtů ke službám po dobu trvání příslušného uživatelského účtu
Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*
Účetní a daňové účely po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
Plnění ostatních zákonných povinností maximálně po dobu 5 let

Pozn.: AUTO NEJDL je oprávněna využít získaný kontakt na své zákazníky pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého kontaktu. ( § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů)

POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky a pomáhají tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

AUTO NEJDL cookies používá k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám návštěvnosti webu, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale AUTO NEJDL nepovolíte použití cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu externích reklamních společností (seznam, google). Ty nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti těchto reklamních společností.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás AUTO NEJDL zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude AUTO NEJDL oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás AUTO NEJDL zpracovává nepřesné nebo nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. AUTO NEJDL opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, AUTO NEJDL vymaže Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo je zpracování protiprávní, nebo vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo to AUTU NEJDL ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po AUTU NEJDL požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Rozsah omezení bude sjednán na místě s kontaktní osobou AUTO NEJDL.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby AUTO NEJDL Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, AUTO NEJDL Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů AUTO NEJDL. V případě, že AUTO NEJDL neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla AUTO NEJDL s.r.o., IČO 47124652, Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy III nebo emailem na gdpr@autonejdl.cz,  kde je Vám k dispozici naše kontaktní osoba. AUTO NEJDL si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.